Những điều bạn cần biết về facebook

1. Chính sách quảng cáo áp dụng cho (1) các quảng cáo và nội dung thương mại được phân phối hoặc mua thông qua Facebook, trên hoặc ngoài các dịch vụ của Facebook, bao gồm các quảng cáo được mua theo Điều khoản và điều kiện tiêu chuẩn AAAA/IAB, (2) các quảng cáo xuất hiện trong ứng dụng trên Facebook và (3) quảng cáo trên Instagram. Việc bạn sử dụng sản phẩm và dịch vụ quảng cáo của Facebook là một phần của “Facebook” theo Tuyên bố về quyền và nghĩa vụ của Facebook (https://www.facebook.com/legal/terms, còn gọi là “SRR”) và phải tuân thủ SRR. Bạn phải tuân thủ các điều khoản hoặc nguyên tắc bổ sung nếu sử dụng Instagram hoặc các sản phẩm hoặc dịch vụ nhất định liên quan đến quảng cáo của Facebook.