Thành viên trong nhóm phải thực hiện hành động nào để có quyền truy cập vào các tệp Truyền dữ liệu trong Google Cloud Storage?

Thành viên trong nhóm phải thực hiện hành động nào để có quyền truy cập vào các tệp Truyền dữ liệu trong Google Cloud Storage?

  • Liên kết thành viên trong nhóm với Hồ sơ người dùng được chỉ định để truy cập Google Cloud
  • Thiết lập email tự động để thành viên trong nhóm nhận báo cáo hàng ngày
  • Chạy tập lệnh: gs: // [bucket_name] / [tên người dùng]
  • Thêm email của thành viên trong nhóm vào Nhóm Google được liên kết với nhóm Bộ nhớ đám mây

Câu trả lời đúng là: Thêm email của thành viên trong nhóm vào Nhóm Google được liên kết với nhóm Bộ nhớ trên đám mây