Quản trị viên đại lý, Nhà quản lý quảng cáo đại lý và Nhà quản lý quảng cáo trang web là những ví dụ về điều gì?

Quản trị viên đại lý, Nhà quản lý quảng cáo đại lý và Nhà quản lý quảng cáo trang web là những ví dụ về điều gì?

  • Thông tin người dùng
  • Chiến lược vị trí
  • Thể loại nội dung
  • Vai trò người dùng

Câu trả lời đúng là: Vai trò của người dùng

Giải thích : Vai trò người dùng là một tập hợp các quyền trong Campaign Manager. Các quyền này xác định loại dữ liệu mà người dùng có thể xem hoặc chỉnh sửa. Để xem danh sách vai trò người dùng của bạn, hãy nhấp vào Quản trị> Vai trò người dùng. Đảm bảo rằng bạn biết những loại quyền truy cập mà vai trò người dùng này được phép. Nếu bạn không chắc chắn, hãy kiểm tra vai trò người dùng trước: Tìm vai trò người dùng của bạn, mở nó và kiểm tra tab Quyền. Khi bạn tạo một vai trò người dùng mới, bạn có tùy chọn liên kết vai trò đó với một tài khoản phụ cụ thể. Vai trò người dùng và bộ quyền của nó sẽ khả dụng cho tất cả hồ sơ người dùng mà bạn tạo dưới tài khoản phụ đó, chứ không phải ở bất kỳ nơi nào khác.