Phần tử HTML nào của mã iFrame của thẻ Floodlight xác định hoạt động duy nhất?

Phần tử HTML nào của mã iFrame của thẻ Floodlight xác định hoạt động duy nhất?

  • 1 × 1 và “ord”
  • u1 và “fls”
  • “Src” và 1 × 1
  • “Loại” và “mèo”

Câu trả lời đúng là: “type” và “cat”

Giải thích: Vì các tham số được sử dụng để xác định bản thân hoạt động Floodlight (loại và mèo) cũng có trong URL, nên bạn cũng có thể sử dụng phương pháp này để gọi động các hoạt động Floodlight khác nhau từ cùng một trang.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/campaignmanager/answer/2823425