Phần tiểu sử tác giả trong các bài báo

Phần tiểu sử tác giả trong các bài báo

Phần tác giả trong SEO đóng vai trò rất lớn để tạo backlink. Trong tiểu sử của tác giả, bạn có thể đặt tối đa hai liên kết và tối thiểu một liên kết.

Mẫu tiểu sử của tác giả:

Tên Tác giả đã được viết trên [ Từ khóa của bạn với liên kết trở lại trang web của bạn ] và [ từ khóa thứ hai ]. Tác giả đã viết nhiều bài báo khác nhau về chủ đề này và có chuyên môn về lĩnh vực này.

Trên đây là mẫu tiểu sử của tác giả. Trong phần này, bạn có thể nhắm mục tiêu 2 liên kết và bạn không nên rời khỏi phần này mà không đặt liên kết trở lại trang web của bạn. Nó sẽ giúp chuyển hướng lưu lượng truy cập trên trang web của bạn.