Mức độ nào được sử dụng để tính toán chuyển đổi nếu thời lượng xem lại khác nhau giữa các đối tượng?

Mức độ nào được sử dụng để tính toán chuyển đổi nếu thời lượng xem lại khác nhau giữa các đối tượng?

  • Cấp độ chiến dịch
  • Cấp tài khoản
  • Cấp trang web
  • Cấp độ vị trí

Câu trả lời đúng là: mức Placement

Giải thích: Mức độ vị trí được sử dụng để tính toán chuyển đổi nếu thời lượng xem lại khác nhau giữa các đối tượng.