Khi sử dụng giới hạn chi phí phương tiện truyền thông vị trí, điều gì sẽ xảy ra khi đạt đến giới hạn?

Khi sử dụng giới hạn chi phí phương tiện truyền thông vị trí, điều gì sẽ xảy ra khi đạt đến giới hạn?

  • Phí phân phát quảng cáo sẽ không bị tính
  • Vị trí sẽ bị tạm dừng cho đến khi loại bỏ giới hạn
  • Các báo cáo sẽ không phản ánh số liệu về số lần hiển thị và nhấp chuột
  • Campaign Manager sẽ ngừng tính toán và báo cáo Chi phí truyền thông cho Vị trí trong tương lai

Câu trả lời đúng là: Campaign Manager sẽ ngừng tính toán và báo cáo Chi phí Truyền thông cho Vị trí trong tương lai

Giải thích : Giới hạn chi phí đặt phương tiện truyền thông tối đa chi phí mà vị trí của bạn có thể đạt được trong Báo cáo. Khi vị trí của bạn phân phối đủ đơn vị để đạt đến chi phí giới hạn, thì không có chi phí nào khác được báo cáo. Chi phí dựa trên số lượng đơn vị được giao nhân với giá cước trong chuyến bay của bạn. Đơn vị là số lần hiển thị, số nhấp chuột hoặc hoạt động.