Hai tab nào trong Báo cáo cung cấp quyền truy cập vào dữ liệu khả năng xem? (chọn hai) Chọn Tất cả Câu trả lời Đúng

Hai tab nào trong Báo cáo cung cấp quyền truy cập vào dữ liệu khả năng xem? (chọn hai) Chọn Tất cả Câu trả lời Đúng

  • Tóm lược
  • Ghi công
  • Trình tạo báo cáo
  • xác minh

Các câu trả lời đúng là: Trình tạo và Xác minh Báo cáo

Giải thích : Trình tạo Báo cáo cho phép bạn chạy các báo cáo được tùy chỉnh cao mà bạn tải xuống dưới dạng bảng tính.

Việc xác minh sẽ kiểm tra các thẻ của bạn để đảm bảo rằng chúng được định dạng tốt và cung cấp số liệu thống kê nhanh về nhắm mục tiêu theo địa lý và tỷ lệ quảng cáo mặc định. Xác minh cũng cho biết các tên miền và URL nơi quảng cáo của bạn phân phát và phân loại nội dung trang của bạn thành các danh mục.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/campaignmanager/answer/2823553