Hai chỉ số Xác minh video là gì? (chọn hai)

Hai chỉ số Xác minh video là gì? (chọn hai)

  • Đã tắt tiếng khi kết thúc
  • Số lần hiển thị đủ điều kiện cho âm thanh
  • Điểm nổi bật của video
  • Đã tắt tiếng khi bắt đầu

Các câu trả lời đúng là:

Điểm nổi bật của video và Âm thanh bị tắt tiếng khi bắt đầu

Giải thích : Xác minh video xác định mức độ lớn của quảng cáo, vị trí mà quảng cáo xuất hiện trên trang, mức độ nổi bật, số lần hiển thị và các chỉ số liên quan khác.