Cấu trúc tài khoản nào nên được sử dụng để chia sẻ thẻ Floodlight và danh sách đối tượng giữa nhiều Nhà quảng cáo?

Cấu trúc tài khoản nào nên được sử dụng để chia sẻ thẻ Floodlight và danh sách đối tượng giữa nhiều Nhà quảng cáo?

  • Mối quan hệ tài khoản / nhà quảng cáo
  • Hồ sơ thanh toán được chia sẻ
  • Một hoạt động Floodlight đơn lẻ
  • Mối quan hệ cha mẹ / con cái

Câu trả lời đúng là: Mối quan hệ cha mẹ / con cái

Giải thích: Trong thỏa thuận này, nhà quảng cáo chính xác định một tập hợp các hoạt động, thẻ và cài đặt Floodlight (được gọi là cấu hình Floodlight) và tất cả các nhà quảng cáo con đều kế thừa cấu hình.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/searchads/answer/2458167