Campaign Manager và Display & Video 360 được liên kết ở đâu?

Campaign Manager và Display & Video 360 được liên kết ở đâu?

Campaign Manager và Display & Video 360 được liên kết ở cấu hình Floodlight

  • Thuộc tính chiến dịch
  • Thuộc tính của nhà quảng cáo
  • Tài khoản phụ của quản trị viên
  • Cấu hình Floodlight

Câu trả lời đúng là: Cấu hình Floodlight