Báo cáo nào theo dõi phân bổ Floodlight trong Báo cáo?

Báo cáo nào theo dõi phân bổ Floodlight trong Báo cáo?

  • Thông tin chi tiết
  • Trùng lặp phạm vi tiếp cận cookie
  • Số lần hiển thị Floodlight
  • Đường dẫn đến chuyển đổi

Câu trả lời đúng là: Đường dẫn đến chuyển đổi

Giải thích: Bạn có thể tạo báo cáo Đường dẫn đến Chuyển đổi (P2C) trong Trình tạo Báo cáo, cho phép bạn hiểu cách người dùng tiếp xúc với quảng cáo của bạn khi dẫn đến chuyển đổi. Báo cáo Đường dẫn đến Chuyển đổi theo dõi phân bổ Floodlight trong Báo cáo.

Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/campaignmanager/answer/2823644