Ba lợi ích của việc sử dụng thẻ Chuyển hướng nội bộ là gì? (chọn ba)

Ba lợi ích của việc sử dụng thẻ Chuyển hướng nội bộ là gì? (chọn ba)

  • Tiết kiệm thời gian khỏi phải thương lượng các giao dịch với nhà xuất bản
  • Thông tin miền phong phú hơn trong Xác minh
  • Giảm độ trễ khi phân phát quảng cáo
  • Chuẩn hóa phương pháp đếm với các nhà xuất bản nền tảng

Các câu trả lời đúng là: Giảm độ trễ khi phân phát quảng cáo , Chuẩn hóa phương pháp đếm với các nhà xuất bản nền tảng và Thông tin miền phong phú hơn trong Xác minh

Giải thích: Sử dụng thẻ chuyển hướng nội bộ để phân phát quảng cáo Campaign Manager trên các trang web sử dụng Google Ad Manager.

  • Giảm độ trễ: Vì không có yêu cầu nào tới bất kỳ máy chủ nào khác để phân phát các thẻ chuyển hướng nội bộ, nên độ trễ sẽ không tăng lên.
  • Ngăn chặn sự chênh lệch về số lượng giữa Campaign Manager và Ad Manager
  • Thông tin miền phong phú hơn trong Xác minh: Thẻ chuyển hướng nội bộ cung cấp cùng một thông tin miền phong phú trong Xác minh như thẻ ins, cho bạn khả năng hiển thị tốt hơn về nơi quảng cáo của bạn đang phân phát, cũng như tạo điều kiện tốt hơn cho việc bảo vệ an toàn thương hiệu và chống spam.