Trong tab Thông tin chi tiết trong Báo cáo, hai thẻ nào hiển thị ảnh chụp nhanh về hiệu suất? (chọn hai) Chọn Tất cả Câu trả lời Đúng

Trong tab Thông tin chi tiết trong Báo cáo, hai thẻ nào hiển thị ảnh chụp nhanh về hiệu suất? (chọn hai) Chọn Tất cả Câu trả lời Đúng

  • Quảng cáo tìm kiếm có trả tiền
  • Kích thước trình phát video
  • Sử dụng thiết bị
  • Loại quảng cáo

Các câu trả lời đúng là: Loại quảng cáo và Cách sử dụng thiết bị

Giải thích: Tab Thông tin chi tiết cho phép các nhà lập kế hoạch truyền thông hiểu nhanh hơn về hiệu suất của các chiến dịch và khám phá thông tin quan trọng có thể được sử dụng để cải thiện các chiến dịch trong tương lai. Sử dụng thiết bị và Loại quảng cáo là hai thẻ hiển thị ảnh chụp nhanh về hiệu suất.