Trong báo cáo Đường dẫn đến Chuyển đổi, khi người dùng chọn “Xoay vòng trên đường dẫn tương tác”, hai điểm khác biệt chính so với báo cáo không được phân chia là gì? (chọn hai) Chọn Tất cả Câu trả lời Đúng

Trong báo cáo Đường dẫn đến Chuyển đổi, khi người dùng chọn “Xoay vòng trên đường dẫn tương tác”, hai điểm khác biệt chính so với báo cáo không được phân chia là gì? (chọn hai) Chọn Tất cả Câu trả lời Đúng

  • Mỗi tương tác có hàng riêng với các tương tác trải rộng trên các hàng
  • Các hàng và cột không bị ảnh hưởng bởi trục xoay, nhưng chỉ có thể được lọc khi không được xoay vòng
  • Hàng và cột bị lật
  • Mỗi chuyển đổi có hàng riêng với các tương tác trong các cột riêng biệt

Các câu trả lời đúng là: Mỗi chuyển đổi có hàng riêng với các tương tác trong các cột riêng biệt và Các hàng và cột được lật

Giải thích : Nếu bạn chọn xoay vòng báo cáo thay vào đó, mỗi chuyển đổi sẽ có hàng riêng và các tương tác được liệt kê trong các cột riêng biệt, từ trái sang phải. Thông tin thêm về mỗi tương tác được bao gồm trong các cột tương ứng của nó, cho phép bạn so sánh dữ liệu cho một số tương tác cạnh nhau.

Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/campaignmanager/answer/2823644