Tính năng nào có thể được sử dụng để kết hợp dữ liệu lần hiển thị và nhấp chuột ở cấp độ nhật ký cho một phân tích phạm vi tiếp cận tùy chỉnh?

Tính năng nào có thể được sử dụng để kết hợp dữ liệu lần hiển thị và nhấp chuột ở cấp độ nhật ký cho một phân tích phạm vi tiếp cận tùy chỉnh?

  • Lọc mục hàng trong Studio
  • GRP Insights
  • Phân đoạn chuyển đổi phân bổ
  • Truyền dữ liệu

Câu trả lời đúng là: Truyền dữ liệu

Giải thích : Chuyển dữ liệu có thể được sử dụng để kết hợp dữ liệu lần hiển thị và nhấp chuột ở cấp độ nhật ký để phân tích phạm vi tiếp cận tùy chỉnh.