Tính năng Floodlight nào có thể được sử dụng để tạo danh sách đối tượng tùy chỉnh nhắm mục tiêu đến những khách hàng đã mua một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể?

Tính năng Floodlight nào có thể được sử dụng để tạo danh sách đối tượng tùy chỉnh nhắm mục tiêu đến những khách hàng đã mua một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể?

  • Pixel 1 × 1 tùy chỉnh kích hoạt khi tải trang sản phẩm hoặc dịch vụ
  • Thẻ Floodlight động tạo nguồn ID sản phẩm hoặc dịch vụ
  • Thẻ Floodlight bán hàng thu được doanh thu
  • Biến Floodlight tùy chỉnh nắm bắt ID sản phẩm hoặc dịch vụ

Câu trả lời đúng là: Biến Floodlight tùy chỉnh nắm bắt ID sản phẩm hoặc dịch vụ

Giải thích : Xây dựng danh sách đối tượng dựa trên các biến Floodlight tùy chỉnh cụ thể (chẳng hạn như đặt phòng khách sạn cao cấp) và sử dụng quảng cáo hiển thị hình ảnh để bán thêm các phạm vi sản phẩm mới và khuyến mại. Bạn có thể sử dụng các biến Floodlight tùy chỉnh từ tệp Chuyển dữ liệu hoạt động của mình trên nhiều hoạt động để chọn cookie thích hợp để thêm vào danh sách.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/campaignmanager/answer/3249446