Thông tin nào có thể được trích xuất từ ​​dữ liệu trong tab Xác minh? (chọn hai) Chọn Tất cả Câu trả lời Đúng

Thông tin nào có thể được trích xuất từ ​​dữ liệu trong tab Xác minh? (chọn hai) Chọn Tất cả Câu trả lời Đúng

  • Biểu đồ hiển thị tất cả các lỗi liên quan đến hiệu suất trực quan
  • Chuyển đổi và hiệu suất doanh thu
  • Các vấn đề liên quan đến nội dung
  • Lỗi đối với thẻ quảng cáo liên quan đến vấn đề triển khai

Các câu trả lời đúng là: Các vấn đề liên quan đến nội dung và Lỗi đối với thẻ quảng cáo liên quan đến các vấn đề triển khai

Giải thích : Trình quản lý chiến dịch sử dụng các tín hiệu khác nhau để xác định xem một trang web có chứa một hay nhiều loại vấn đề nội dung hay không và cảnh báo cho bạn nếu một trang web có vẻ có nội dung đáp ứng các tiêu chí bạn đã chỉ định.

Xác minh thẻ cho phép bạn kiểm tra các yêu cầu quảng cáo đến và tìm kiếm bất kỳ vấn đề nào với thẻ có thể gây ra lỗi, chẳng hạn như định dạng không chính xác.

Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/campaignmanager/answer/2829826