Thẻ Floodlight phải bao gồm những gì để thu thập dữ liệu sản phẩm cùng với chuyển đổi?

Thẻ Floodlight phải bao gồm những gì để thu thập dữ liệu sản phẩm cùng với chuyển đổi?

  • Một giá trị ord
  • Pixel động
  • 1 × 1 pixel theo dõi
  • Biến Floodlight tùy chỉnh

Câu trả lời đúng là: Biến Floodlight tùy chỉnh

Giải thích: Các biến Floodlight tùy chỉnh cho phép bạn nắm bắt thông tin ngoài những điều cơ bản (lượt truy cập và doanh thu) mà bạn có thể thu thập với các thông số chuẩn trong thẻ của mình. Bạn có thể bao gồm các biến Floodlight tùy chỉnh trong bất kỳ thẻ hoạt động Floodlight nào của mình và báo cáo về giá trị của chúng trong Trình tạo báo cáo. Bạn có thể tạo tối đa 100 biến tùy chỉnh cho mỗi cấu hình Floodlight. Bạn cũng có thể thêm tên thân thiện để làm cho các thông số này dễ hiểu hơn trong báo cáo.