Tab Thông tin chi tiết trong Báo cáo hiển thị hiệu suất chế độ xem so với ba mục tiêu nào? (chọn ba) Chọn Tất cả các câu trả lời đúng

Tab Thông tin chi tiết trong Báo cáo hiển thị hiệu suất chế độ xem so với ba mục tiêu nào? (chọn ba) Chọn Tất cả các câu trả lời đúng

 • CPM có thể xem
 • Chi phí mỗi hoạt động (CPA)
 • Tỷ lệ nhấp chuột
 • Chuyển đổi mỗi lần hiển thị

Các câu trả lời đúng là:

 • Chi phí mỗi hoạt động (CPA)
 • Tỷ lệ nhấp chuột
 • Chuyển đổi mỗi lần hiển thị

Giải thích : tab Thông tin chi tiết cho phép các nhà lập kế hoạch truyền thông hiểu nhanh hơn về hiệu suất của các chiến dịch và khám phá thông tin quan trọng có thể được sử dụng để cải thiện các chiến dịch trong tương lai. Insights cung cấp hình ảnh hóa dữ liệu dưới dạng đồ thị, bảng và biểu đồ hình tròn để cho phép bạn nhanh chóng phân tích các tương tác theo nhiều mục tiêu khác nhau. Theo mặc định, tab Thông tin chi tiết hiển thị chiến dịch có khối lượng cao nhất trong 30 ngày qua, với mục tiêu được đặt thành tỷ lệ nhấp. Nếu bạn chọn các bộ lọc, ngày hoặc mục tiêu khác nhau, trang sẽ tự động làm mới để hiển thị cho bạn dữ liệu dựa trên lựa chọn của bạn. Các mục tiêu sau có sẵn:

 • Tỷ lệ nhấp chuột
 • Giá mỗi nhấp chuột (CPC)
 • Chuyển đổi mỗi lần hiển thị: Tổng số chuyển đổi / lần hiển thị. Chọn một hoặc nhiều hoạt động Floodlight để hiển thị dữ liệu.
 • Chuyển đổi mỗi nhấp chuột: Tổng số chuyển đổi / nhấp chuột. Chọn một hoặc nhiều hoạt động Floodlight để hiển thị dữ liệu.
 • Chi phí mỗi hoạt động (CPA)
 • Tỷ lệ tương tác Đa phương tiện: Phần trăm số lần hiển thị tương tác Đa phương tiện trong số các lần hiển thị Đa phương tiện.
 • Tỷ lệ nhấp Đa phương tiện
 • Tỷ lệ hoàn thành video: Số lần hoàn thành video / Số lần phát video

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/campaignmanager/answer/7674615