Quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm năng

Trong quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm năng, nhà quảng cáo không được đặt câu hỏi để yêu cầu các loại thông tin sau mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi.