Phương pháp luận chuyển đổi môi trường chéo có tính đến nguồn dữ liệu nào?

Phương pháp luận chuyển đổi môi trường chéo có tính đến nguồn dữ liệu nào?

Phương pháp chuyển đổi môi trường chéo sẽ tính đến thông qua ID thiết bị có thể đặt lại, cookie và nguồn dữ liệu đăng nhập ẩn danh của Google .

  • Nhóm dữ liệu, cookie, ID đối tượng
  • Cookie, SDK, dữ liệu đối tượng
  • Loại thiết bị, hệ điều hành, cookie
  • Có thể đặt lại ID thiết bị, cookie, đăng nhập Google ẩn danh

Câu trả lời đúng là: ID thiết bị có thể đặt lại, cookie, đăng nhập Google ẩn danh

Giải thích : Báo cáo trên nhiều môi trường liên kết với nhau các cookie (đối với web), ID thiết bị có thể đặt lại (đối với ứng dụng dành cho thiết bị di động) và thông tin đăng nhập ẩn danh của Google, để xác định người dùng trên các môi trường khác nhau. Điều này cho phép Google xác định đường dẫn của người dùng, từ lần đầu tiên nhìn thấy một quảng cáo cho đến khi chuyển đổi. Không có dữ liệu nào về người dùng cụ thể được lưu giữ và tất cả báo cáo đều được ẩn danh.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/campaignmanager/answer/6163585