Phương pháp đếm nào theo dõi số lần bán hàng hoặc các mặt hàng đã mua?

Phương pháp đếm nào theo dõi số lần bán hàng hoặc các mặt hàng đã mua?

  • Đếm tiêu chuẩn
  • Các biến Floodlight tùy chỉnh
  • Hoạt động truy cập
  • Hoạt động bán hàng

Đáp án đúng là: Hoạt động bán hàng

Giải thích: Hoạt động bán hàng theo dõi số lần bán hàng hoặc số lượng mặt hàng đã mua. Bạn cũng có thể nắm bắt tổng giá trị của mỗi lần bán hàng. Có hai cách để xác định chuyển đổi cho các hoạt động bán hàng:

  • Giao dịch: Đếm tất cả các chuyển đổi, cộng với tổng số lần bán hàng diễn ra và tổng doanh thu có liên quan.
  • Các mặt hàng đã bán: Đếm mỗi chuyển đổi, cộng với tổng số mặt hàng đã bán và tổng doanh thu có liên quan.