Phần nào trong cài đặt của hoạt động Floodlight cho phép người dùng thêm thẻ theo dõi nhà xuất bản?

Phần nào trong cài đặt của hoạt động Floodlight cho phép người dùng thêm thẻ theo dõi nhà xuất bản?

  • Trình quản lý thẻ của Google
  • Thuộc tính nâng cao
  • Các biến Floodlight tùy chỉnh
  • Thẻ động

Câu trả lời đúng là: Thẻ động

Giải thích: Thẻ động tích hợp các công cụ của bên thứ ba để theo dõi hoạt động của trang web, cho phép thông báo về bên thứ ba trong thời gian thực bất cứ khi nào có chuyển đổi.

Các loại thẻ động

Có hai loại thẻ động, được thiết lập như một phần của thuộc tính hoạt động Floodlight của bạn và được phân phối động khi thẻ Floodlight được gọi.

Thẻ nhà xuất bản : Thẻ nhà xuất bản được liên kết với một trang web cụ thể. Khi một lần hiển thị hoặc lần nhấp vào một trang web được quy cho một lượt chuyển đổi, Campaign Manager sẽ phân phối các thẻ nhà xuất bản được liên kết với trang web nơi người dùng đã nhấp hoặc xem quảng cáo.

Thẻ mặc định: Các thẻ mặc định được phân phối bất cứ khi nào thẻ Floodlight của bạn được phân phát. Ví dụ: nếu bạn sử dụng dịch vụ theo dõi của bên thứ ba, bạn có thể sử dụng các thẻ mặc định để chèn mã theo dõi.