Những quy tắc nhắm mục tiêu nào hiển thị quảng cáo cho những người dùng đã xem sản phẩm nhưng không mua sản phẩm đó?

Những quy tắc nhắm mục tiêu nào hiển thị quảng cáo cho những người dùng đã xem sản phẩm nhưng không mua sản phẩm đó?

  • Nhắm mục tiêu tích cực đến tất cả những người mua sản phẩm VÀ nhắm mục tiêu tiêu cực đến tất cả những người xem sản phẩm
  • Nhắm mục tiêu phủ định tất cả những người mua sản phẩm VÀ thu thập ID mua hàng bằng cách sử dụng biến u
  • Nhắm mục tiêu tích cực đến tất cả người xem sản phẩm VÀ thu thập ID mua hàng bằng cách sử dụng biến u
  • Nhắm mục tiêu tích cực đến tất cả những người xem sản phẩm VÀ nhắm mục tiêu tiêu cực đến tất cả những người mua sản phẩm

Câu trả lời đúng là: Nhắm mục tiêu tích cực đến tất cả những người xem sản phẩm VÀ nhắm mục tiêu tiêu cực đến tất cả những người mua sản phẩm

Giải thích : Các quy tắc là nền tảng của việc nhắm mục tiêu Tối ưu hóa. Thử nghiệm sẽ thực thi khi các quy tắc nhắm mục tiêu được đáp ứng. Bạn có thể nhắm mục tiêu các trang trên trang web của mình, các vùng địa lý và hành vi người dùng cụ thể. Bạn cũng có thể kết hợp nhiều quy tắc.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/optimize/answer/6283420