Những chức năng nào có sẵn để quản lý dữ liệu chuyển đổi bằng API? (chọn hai) Chọn Tất cả Câu trả lời Đúng

Những chức năng nào có sẵn để quản lý dữ liệu chuyển đổi bằng API? (chọn hai) Chọn Tất cả Câu trả lời Đúng

  • Chạy
  • Xóa bỏ
  • Cập nhật
  • Chèn

Các câu trả lời đúng là:

  • Cập nhật
  • Chèn