Những cài đặt nào được yêu cầu để cung cấp cho người dùng quyền truy cập báo cáo cho một nhà quảng cáo?

Những cài đặt nào được yêu cầu để cung cấp cho người dùng quyền truy cập báo cáo cho một nhà quảng cáo?

  • Lập lịch gửi báo cáo cho người dùng, tự động cấp cho họ quyền truy cập vào dữ liệu đó
  • Tạo vai trò người dùng và chỉ định nhà quảng cáo làm tài khoản phụ.
  • Yêu cầu nhà quảng cáo gửi email để hỗ trợ, cấp quyền truy cập vào dữ liệu báo cáo của họ
  • Tạo hồ sơ người dùng với vai trò người dùng chỉ báo cáo và lọc cho nhà quảng cáo đó

Câu trả lời đúng là: Tạo hồ sơ người dùng với vai trò người dùng chỉ báo cáo và lọc cho nhà quảng cáo đó

Giải thích: Tạo hồ sơ người dùng với vai trò người dùng chỉ báo cáo và lọc cho nhà quảng cáo đó. Các cài đặt này là bắt buộc để cấp cho người dùng quyền truy cập báo cáo cho một nhà quảng cáo.