Nếu nhà xuất bản phân phát thẻ vị trí sau ngày kết thúc chiến dịch, thì quảng cáo nào sẽ phân phát?

Nếu nhà xuất bản phân phát thẻ vị trí sau ngày kết thúc chiến dịch, thì quảng cáo nào sẽ phân phát?

  • Hình ảnh dự phòng
  • Không có gì sẽ phục vụ
  • Một quảng cáo ngẫu nhiên
  • Quảng cáo mặc định

Câu trả lời đúng là: Quảng cáo mặc định

Giải thích: Quảng cáo mặc định phân phát khi không có quảng cáo nào khác có thể phân phát. Đây là một lý do tại sao điều này có thể xảy ra. Các quảng cáo chuẩn của bạn không được lập lịch để phân phát. Kiểm tra ngày bắt đầu và ngày kết thúc quảng cáo cho vị trí của bạn. Đảm bảo rằng những ngày này là chính xác. Nếu ngày bắt đầu quảng cáo là trong tương lai, thì quảng cáo chưa thể phân phát. Nếu ngày kết thúc quảng cáo đã trôi qua và bạn đã đặt giới hạn nghiêm ngặt, thì quảng cáo không thể phân phát nữa.