Nếu Người quản lý quảng cáo đại lý chỉ có thể xem một tập hợp con các chiến dịch đang hoạt động trong chế độ xem tài khoản của họ, thì Quản trị viên đại lý sẽ đi đâu để điều chỉnh quyền truy cập vào tất cả các chiến dịch?

Nếu Người quản lý quảng cáo đại lý chỉ có thể xem một tập hợp con các chiến dịch đang hoạt động trong chế độ xem tài khoản của họ, thì Quản trị viên đại lý sẽ đi đâu để điều chỉnh quyền truy cập vào tất cả các chiến dịch?

  • Quyền truy cập tài khoản phụ
  • Quyền đối với tài khoản Google
  • Vai trò người dùng
  • Bộ lọc hồ sơ người dùng

Câu trả lời đúng là: Bộ lọc hồ sơ người dùng

Giải thích : Để truy cập Campaign Manager, bạn cần có hồ sơ người dùng. Bất kỳ người dùng nào có quyền quản trị đều có thể thiết lập hồ sơ người dùng cho bạn, bao gồm cả nhà xuất bản và nhà cung cấp. Chúng cũng bao gồm các bộ lọc (do quản trị viên đặt) xác định các loại thông tin bạn có thể truy cập. Đảm bảo người liên hệ của bạn có quyền quản trị, sau đó yêu cầu tạo hồ sơ người dùng với các bộ lọc thích hợp trong Campaign Manager.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/campaignmanager/answer/2828615