Khoảng không quảng cáo đã mua cho một chiến dịch sẽ được nhập vào đâu trong Campaign Manager?

Khoảng không quảng cáo đã mua cho một chiến dịch sẽ được nhập vào đâu trong Campaign Manager?

  • Trang đích
  • Các chiến dịch
  • Thẻ Floodlight
  • Vị trí

Câu trả lời đúng là :: Vị trí

Giải thích : Như trong Campaign Manager, vị trí là khoảng không quảng cáo phương tiện của trang web, ứng dụng hoặc video nơi quảng cáo của bạn xuất hiện. Nó thể hiện khả năng tương thích công nghệ, kích thước và số lượng / mô hình chi phí.