Khi quảng cáo hiển thị động được xuất bản từ Studio, loại quảng cáo nào được đặt trong Campaign Manager?

Khi quảng cáo hiển thị động được xuất bản từ Studio, loại quảng cáo nào được đặt trong Campaign Manager?

  • Hình ảnh
  • Biểu ngữ HTML5
  • Quảng cáo xen kẽ hiển thị tùy chỉnh
  • Đa phương tiện

Câu trả lời đúng là: Đa phương tiện

Giải thích : Nếu bạn cần quảng cáo đa phương tiện trong Campaign Manager, hãy thiết lập liên kết nhà quảng cáo. Bạn phải tải quảng cáo đa phương tiện của mình trực tiếp từ Studio. Bạn không thể tải chúng lên Campaign Manager.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/campaignmanager/answer/2785589