Khi nào một lần hiển thị được tính trong Báo cáo?

Khi nào một lần hiển thị được tính trong Báo cáo?

  • Ngay sau khi một quảng cáo được yêu cầu từ nhà xuất bản
  • Sau khi quảng cáo được phân phát và xem trên trang web
  • Sau khi trình duyệt bắt đầu tải trang web
  • Sau khi thiết bị của người dùng cho biết rằng quá trình tải xuống quảng cáo đã bắt đầu

Câu trả lời đúng là: Sau khi thiết bị của người dùng cho biết rằng quá trình tải xuống quảng cáo đã bắt đầu

Giải thích : Lần hiển thị được tải xuống: Lần hiển thị chỉ được tính sau khi nhà xuất bản bắt đầu truy xuất quảng cáo. Quảng cáo được tải xuống thiết bị của người dùng và đã bắt đầu tải. Một phép đo khả năng xem riêng biệt sẽ xác định xem người dùng đã xem quảng cáo hay chưa.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/admanager/answer/7308129