Khi “kế hoạch” được thực thi trong Lập kế hoạch, thông tin nào sẽ được chuyển đến Campaign Manager?

Khi “kế hoạch” được thực thi trong Lập kế hoạch, thông tin nào sẽ được chuyển đến Campaign Manager?

  • Nguồn cấp dữ liệu động có thể được triển khai nhanh chóng vào Studio
  • Danh sách các thông số kỹ thuật quảng cáo để triển khai các giao dịch trong Display & Video 360
  • Vị trí TrueView để chạy trên các sản phẩm của YouTube
  • Danh sách các vị trí bạn định mua và các nhà xuất bản mà bạn đang mua khoảng không quảng cáo

Câu trả lời đúng là: Danh sách các vị trí bạn định mua và các nhà xuất bản mà bạn đang mua khoảng không quảng cáo

Giải thích : Trong một dự án, kế hoạch có nghĩa là nắm bắt danh sách các vị trí bạn định mua từ các nhà xuất bản mà bạn đang mua khoảng không quảng cáo.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/campaignmanager/answer/6025561