“Kênh thực thi” thể hiện điều gì trong quy trình Lập kế hoạch?

“Kênh thực thi” thể hiện điều gì trong quy trình Lập kế hoạch?

“Kênh thực thi” đại diện cho “liên kết” từ khoảng không quảng cáo trong kế hoạch truyền thông đến chiến dịch Campaign Manager nơi các vị trí có thể được thực hiện trong Quy trình lập kế hoạch.

  • Khu vực để nhập mục tiêu, ngân sách, ngày bắt đầu và ngày kết thúc của người dùng
  • Một “kênh” được tạo giữa nhà quảng cáo và nhà xuất bản ngay sau khi RFP được gửi đi
  • Hành động gửi một RFP để bắt đầu quá trình thương lượng với nhà xuất bản
  • “Liên kết” từ khoảng không quảng cáo trong kế hoạch truyền thông đến chiến dịch Campaign Manager nơi có thể thực hiện các vị trí

Câu trả lời đúng là: “Liên kết” từ khoảng không quảng cáo trong kế hoạch truyền thông đến chiến dịch Campaign Manager nơi các vị trí có thể được thực hiện

Giải thích : Phương tiện được đưa vào chiến dịch Campaign Manager thông qua một kênh thực thi, đây là một liên kết đến một chiến dịch cụ thể trong Campaign Manager mà bạn tạo trong Lập kế hoạch. Các kênh thực thi là liên kết cấp cao hơn giữa Lập kế hoạch và Campaign Manager và cho phép bạn chỉ định cách các thuộc tính phương tiện trong Lập kế hoạch ánh xạ đến các trang web trong Campaign Manager.