Hai tính năng nào có thể được sử dụng để ghi thông tin bổ sung về một lần nhấp? (chọn hai) Chọn Tất cả Câu trả lời Đúng

Hai tính năng nào có thể được sử dụng để ghi thông tin bổ sung về một lần nhấp? (chọn hai) Chọn Tất cả Câu trả lời Đúng

  • Thẻ nguồn hình ảnh
  • Các khóa nhắm mục tiêu động
  • Thẻ sự kiện
  • Hậu tố URL trang đích

Các câu trả lời đúng là:

  • Hậu tố URL trang đích
  • Thẻ sự kiện

Giải thích: Hậu tố URL trang đích là một chuỗi bạn có thể thêm vào cuối URL trang đích của mình. Bạn có thể sử dụng hậu tố để thêm các khóa-giá trị ghi lại thông tin về các nhấp chuột vào quảng cáo của mình. Tất cả các loại quảng cáo và quảng cáo đều có thể sử dụng một hậu tố trong URL trang đích, bao gồm cả trình theo dõi nhấp chuột tĩnh và động.

Bạn có thể thay đổi hậu tố URL trang đích ở một số vị trí trong Campaign Manager.

  • Bạn có thể thay đổi URL theo cách thủ công trong quảng cáo của mình.
  • Bạn cũng có thể thay đổi cài đặt hậu tố mặc định trong chiến dịch hoặc nhà quảng cáo của mình (Hậu tố URL trang đích).
Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/campaignmanager/answer/3467782
Giải thích: Thiết lập thẻ sự kiện để theo dõi quảng cáo của bạn với URL theo dõi không phải của Trình quản lý chiến dịch: pixel hiển thị, URL theo dõi lần nhấp và URL khảo sát. Các URL này cho phép các bên bên ngoài Campaign Manager ghi lại thông tin về số lần hiển thị và số lần nhấp vào quảng cáo của bạn, đồng thời khởi chạy các cuộc khảo sát.
Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/campaignmanager/answer/6136062