Hai phương pháp nào tính số lần hiển thị trên các quảng cáo do trang web phân phát? (chọn hai) Chọn Tất cả Câu trả lời Đúng

Hai phương pháp nào tính số lần hiển thị trên các quảng cáo do trang web phân phát? (chọn hai) Chọn Tất cả Câu trả lời Đúng

  • Nhấp chuột vào quảng cáo theo dõi
  • Quảng cáo theo dõi điện thoại di động
  • Theo dõi quảng cáo
  • Trình theo dõi lần hiển thị 1 × 1

Các câu trả lời đúng là: Theo dõi Quảng cáo và Trình theo dõi lần hiển thị 1 × 1

Giải thích: Để theo dõi số lần hiển thị và số lần nhấp cho các quảng cáo do trang web này phân phát trong tài khoản Campaign Manager của bạn, hãy sử dụng quảng cáo theo dõi Campaign Manager.