Hai phương pháp nào đo lường số lần hiển thị được phân phát trong ứng dụng dành cho thiết bị di động? (chọn hai) Chọn Tất cả Câu trả lời Đúng

Hai phương pháp nào đo lường số lần hiển thị được phân phát trong ứng dụng dành cho thiết bị di động? (chọn hai) Chọn Tất cả Câu trả lời Đúng

  • Nhấp chuột vào quảng cáo theo dõi
  • Quảng cáo theo dõi điện thoại di động
  • Phân phối quảng cáo trên thiết bị di động trực tiếp thông qua Campaign Manager
  • Trình theo dõi lần hiển thị 1 × 1

Các câu trả lời đúng là:

  • Phân phối quảng cáo trên thiết bị di động trực tiếp thông qua Campaign Manager
  • Trình theo dõi lần hiển thị 1 × 1

Giải thích: Báo cáo tự động theo dõi số lần nhấp và số lần hiển thị cho các quảng cáo do Campaign Manager phân phát, bất kể quảng cáo xuất hiện trên các trang web thông thường, trang web dành cho thiết bị di động hay ứng dụng dành cho thiết bị di động.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/campaignmanager/answer/3285848
Giải thích: Các pixel hiển thị 1 × 1 được phân phát thông qua các thẻ vị trí tiêu chuẩn tương thích với các hiển thị được tải xuống.
Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/campaignmanager/topic/6170527