Google không lưu vào bộ nhớ đệm trang web của tôi

Google không lưu vào bộ nhớ đệm trang web của tôi

Nếu google không lưu vào bộ nhớ đệm trang web của bạn, điều đó có nghĩa là bạn cần cập nhật trang web của mình. Nếu bạn cập nhật trang web của mình thường xuyên và trang web của bạn vẫn không được lưu vào bộ nhớ cache, điều đó có nghĩa là bạn cần kiểm tra xem tiêu đề “Nếu được sửa đổi từ khi” của bạn có được bật hay không. Vì tiêu đề này thông báo cho trình thu thập thông tin về việc cập nhật xảy ra trên trang web của bạn.

Lý do thứ hai có thể là sự vô dụng của các bản cập nhật của bạn. Nếu trình thu thập thông tin cho rằng bản cập nhật mới không đủ cơ sở dữ liệu, trang web của bạn sẽ không được lưu vào bộ nhớ đệm.

Lý do thứ ba là: Không có ai đang tìm kiếm trang web của bạn. Không ai đến trang web của bạn và không điều hướng.

Lý do thứ tư là: Bạn không có tính kiên nhẫn. Giữ nó và chờ đợi. Trong khi đó, bạn có thể thực hiện các hoạt động offpage để chào đón trình thu thập thông tin từ nhiều cách khác nhau. Nó thực sự hiệu quả.

Rate this post