Đối tượng nào trong Campaign Manager tương đương với quảng cáo trong Display & Video 360?

Đối tượng nào trong Campaign Manager tương đương với quảng cáo trong Display & Video 360?

  • Quảng cáo
  • Chiến dịch
  • Sáng tạo
  • Vị trí

Câu trả lời đúng là: Vị trí

Giải thích: Nếu bạn sử dụng Display & Video 360 với Campaign Manager, thì quảng cáo Display & Video 360 sẽ được Campaign Manager phân phát như một phần của vị trí.

Trong Campaign Manager, một vị trí có thể chứa nhiều quảng cáo và mỗi quảng cáo ở vị trí đó có thể được liên kết với nhiều quảng cáo (tất cả đều được lưu trữ trong Campaign Manager). Do đó, thông thường một vị trí được kết hợp với nhiều quảng cáo.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/displayvideo/answer/3217641