Điều kiện nào phải đúng để chỉ định nhà quảng cáo là “con”? Chọn Tất cả các câu trả lời đúng

Điều kiện nào phải đúng để chỉ định nhà quảng cáo là “con”? Chọn Tất cả các câu trả lời đúng

  • Không có bất kỳ chiến dịch nào được liên kết với nhà quảng cáo “chính”
  • Nhà quảng cáo là một phần của tài khoản phụ
  • Nhà quảng cáo không có bất kỳ nhà quảng cáo “con” nào được liên kết với nó
  • Không có bất kỳ hoạt động Floodlight nào được liên kết với nhà quảng cáo “con”

Câu trả lời đúng là:

  • Không có bất kỳ hoạt động Floodlight nào được liên kết với nhà quảng cáo “con”
  • Nhà quảng cáo không có bất kỳ nhà quảng cáo “con” nào được liên kết với nó

Giải thích: Bạn chỉ có thể chỉ định một nhà quảng cáo là trẻ em nếu không có hoạt động nào liên quan đến nó. Khi bạn thêm hoạt động vào một nhà quảng cáo con, bạn sẽ mất khả năng chia sẻ nhà quảng cáo đó mãi mãi.