Điều gì cần thiết để theo dõi chuyển đổi ứng dụng dành cho thiết bị di động bằng thẻ Floodlight?

Điều gì cần thiết để theo dõi chuyển đổi ứng dụng dành cho thiết bị di động bằng thẻ Floodlight?

  • Thẻ Floodlight với các hoạt động được đặt để thu thập các biến trong ứng dụng, có sẵn trong tệp DT
  • Một pixel nhà xuất bản động được triển khai trong thẻ Floodlight
  • Một macro HTML5 đã được thêm vào thẻ Floodlight và thẻ quảng cáo, đồng thời được tải lên trong SDK
  • Mã nhận dạng thiết bị do người dùng đặt lại được chuyển cho cả thẻ Floodlight và thẻ quảng cáo đang chạy trong ứng dụng

Câu trả lời đúng là: Giá trị nhận dạng thiết bị do người dùng đặt lại được chuyển cho cả thẻ Floodlight và thẻ quảng cáo đang chạy trong ứng dụng

Giải thích: Trước khi bạn có thể quy lượt cài đặt ứng dụng hoặc hoạt động trở lại số lần hiển thị và nhấp chuột vào quảng cáo trong ứng dụng, các đối tác cần làm việc cùng nhau để đảm bảo rằng giá trị nhận dạng thiết bị do người dùng đặt lại và các giá trị khác được chuyển cho cả thẻ Floodlight và thẻ quảng cáo chạy trong ứng dụng. Campaign Manager sử dụng các số nhận dạng để xác định duy nhất một người dùng và phân bổ các hoạt động ứng dụng trở lại quảng cáo trong ứng dụng mà họ đã xem hoặc nhấp vào.

Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/campaignmanager/answer/4568975