Để nhắm mục tiêu nhiều ID Campaign Manager trong một ô của nguồn cấp dữ liệu, ký tự nào được sử dụng để tách các ID?

Để nhắm mục tiêu nhiều ID Campaign Manager trong một ô của nguồn cấp dữ liệu, ký tự nào được sử dụng để tách các ID?

  • Ống (“|”)
  • Dấu phẩy (“,”)
  • Ký hiệu phần trăm (“%”)
  • Dấu chấm phẩy (“;”)

Câu trả lời đúng là: Dấu phẩy (“,”)

Giải thích : Nếu một hàng nội dung được nhắm mục tiêu đến nhiều giá trị ID Campaign Manager, chỉ cần phân tách chúng bằng dấu phẩy. Ví dụ: để nhắm mục tiêu ID vị trí 1234, 2345 và 3456, hãy liệt kê các giá trị như thế này trong nguồn cấp dữ liệu: 1234,2345,3456.