Danh sách đối tượng được tạo trong Campaign Manager có thể được chia sẻ tự động với những ứng dụng được liên kết nào không? (chọn ba) Chọn Tất cả các câu trả lời đúng

Danh sách đối tượng được tạo trong Campaign Manager có thể được chia sẻ tự động với những ứng dụng được liên kết nào không? (chọn ba) Chọn Tất cả các câu trả lời đúng

  • Phòng thu
  • Google Ads
  • Search Ads 360
  • Display & Video 360

Các câu trả lời đúng là: Search Ads 360 và Display & Video 360

Giải thích : Nếu sử dụng Campaign Manager để quản lý quảng cáo hiển thị hình ảnh, bạn có thể đăng nhập vào Campaign Manager và tạo danh sách đối tượng gồm những khách đã nhấp vào quảng cáo hiển thị hình ảnh và truy cập vào trang web của bạn. Báo cáo Search Ads 360 có thể cho biết danh sách đối tượng Campaign Manager đang phản hồi như thế nào đối với quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm của bạn.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/searchads/answer/7056639
Giải thích: Tất cả danh sách đối tượng trong Campaign Manager sẽ nằm trong Display & Video 360: Tất cả các phân đoạn liên quan đến ID cấu hình Floodlight của nhà quảng cáo và ID trang web có thể đồng bộ sẽ được đồng bộ hóa với Display & Video 360. Bạn không thể chọn hoặc loại trừ các phân đoạn riêng lẻ.
Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/displayvideo/answer/3155819