Chỉ số nào KHÔNG khả dụng trong Chuyển dữ liệu?

Chỉ số nào KHÔNG khả dụng trong Chuyển dữ liệu?

  • % Nhấp chuột không hợp lệ
  • Chế độ xem đang kích hoạt:% trong tổng số lần hiển thị đã hoàn thành có thể nhìn thấy
  • ID khu vực thị trường được chỉ định (DMA)
  • Chuyển đổi môi trường chéo

Câu trả lời đúng là: Chuyển đổi môi trường chéo

Giải thích: Chỉ số chuyển đổi môi trường chéo không có sẵn trong Chuyển dữ liệu (DT).