Cài đặt quảng cáo nào giới hạn số lần quảng cáo có thể được hiển thị cho một người dùng cụ thể?

Cài đặt quảng cáo nào giới hạn số lần quảng cáo có thể được hiển thị cho một người dùng cụ thể?

  • Sự ưu tiên
  • Khó cắt bỏ
  • Tỷ lệ hiển thị
  • Giới hạn tần suất

Câu trả lời đúng là: Giới hạn tần suất

Giải thích: Đặt giới hạn tần suất để ngăn người dùng xem quảng cáo quá thường xuyên trong một khoảng thời gian nhất định. Giới hạn tần suất là số lần tối đa quảng cáo của bạn có thể phân phát cho bất kỳ người dùng nhất định nào trong khoảng thời gian bạn đặt trong trường Khoảng thời gian.