Cài đặt quảng cáo nào đảm bảo người dùng đủ điều kiện sẽ luôn được phân phát quảng cáo nhắm mục tiêu thành phố trước tiên so với quảng cáo nhắm mục tiêu quốc gia khi cả hai quảng cáo được chỉ định cho cùng một vị trí?

Cài đặt quảng cáo nào đảm bảo người dùng đủ điều kiện sẽ luôn được phân phát quảng cáo nhắm mục tiêu thành phố trước tiên so với quảng cáo nhắm mục tiêu quốc gia khi cả hai quảng cáo được chỉ định cho cùng một vị trí?

  • Giới hạn tần suất
  • Nhắm mục tiêu theo từ khóa
  • Các khóa nhắm mục tiêu động
  • Sự ưu tiên

Câu trả lời đúng là: Ưu tiên

Giải thích: Mức độ ưu tiên: Điều này xác định quảng cáo nào sẽ phân phát khi người dùng đủ điều kiện nhận nhiều quảng cáo trên cùng một vị trí. Mức độ ưu tiên được đặt theo mặc định dựa trên loại quảng cáo và lịch trình. Số ưu tiên càng thấp thì mức độ ưu tiên mà nó được phân phát càng lớn.