Cách hiệu quả hơn về chi phí để hạn chế quảng cáo được phân phát đến một vùng địa lý cụ thể là gì?

Cách hiệu quả hơn về chi phí để hạn chế quảng cáo được phân phát đến một vùng địa lý cụ thể là gì?

  • Nhắm mục tiêu theo địa lý do máy chủ quảng cáo quản lý
  • Nhắm mục tiêu theo ngôn ngữ do máy chủ quảng cáo quản lý
  • Giới hạn tần suất do nhà xuất bản hoặc DSP quản lý
  • Nhắm mục tiêu theo địa lý do nhà xuất bản hoặc DSP quản lý

Câu trả lời đúng là: Nhắm mục tiêu theo địa lý do nhà xuất bản hoặc DSP quản lý

Giải thích: Nhắm mục tiêu theo vị trí giúp bạn tập trung quảng cáo của mình vào những khu vực mà bạn sẽ tìm thấy đúng khách hàng và hạn chế nó ở những khu vực mà bạn sẽ không tìm thấy. Do đó, loại nhắm mục tiêu cụ thể này có thể giúp tăng lợi tức đầu tư (ROI) của bạn.

Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/google-ads/answer/1722043