Các trang đích có thể được quản lý trên các chiến dịch ở cấp độ nào?

Các trang đích có thể được quản lý trên các chiến dịch ở cấp độ nào?

  • Vị trí
  • Sáng tạo
  • Quảng cáo
  • Nhà quảng cáo

Câu trả lời đúng là: Nhà quảng cáo

Giải thích : Bạn có thể quản lý các trang đích trên toàn bộ nhà quảng cáo của mình từ tab Trang đích. Từ tab này, bạn có thể tạo các trang đích riêng lẻ mới, tải lên hàng loạt các trang đích URL và thực hiện các thay đổi đối với các trang đích hiện tại sẽ cập nhật trên toàn bộ nhà quảng cáo của bạn.

Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/campaignmanager/answer/6170673