Các trang đích có thể được đặt ở cấp độ nào để chúng giống nhau trên nhiều quảng cáo?

Các trang đích có thể được đặt ở cấp độ nào để chúng giống nhau trên nhiều quảng cáo?

  • Vị trí
  • Tài khoản
  • Quảng cáo
  • Sáng tạo

Câu trả lời đúng là: Creative

Giải thích : Bạn có thể chọn sử dụng các trang đích được đặt trong quảng cáo hay quảng cáo dựa trên nhu cầu của mình:

  • Trang đích cấp độ quảng cáo cho phép bạn sử dụng cùng một trang đích trên nhiều quảng cáo.
  • Trang đích cấp quảng cáo cho phép bạn đặt một trang đích khác nhau cho mỗi quảng cáo được chỉ định.