Báo cáo nào trong Trình tạo báo cáo cho biết số lượng người dùng duy nhất đã tương tác với quảng cáo?

Báo cáo nào trong Trình tạo báo cáo cho biết số lượng người dùng duy nhất đã tương tác với quảng cáo?

  • Đường dẫn đến chuyển đổi
  • Tiêu chuẩn
  • GRP
  • Trùng lặp phạm vi tiếp cận cookie

Câu trả lời đúng là: Trùng lặp phạm vi tiếp cận cookie

Giải thích : Báo cáo Trùng lặp phạm vi tiếp cận cookie hiển thị chồng chéo, là số lượng người dùng duy nhất đã nhìn thấy hoặc nhấp vào quảng cáo trên một cặp nhà quảng cáo, chiến dịch hoặc trang web nhất định.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/campaignmanager/answer/2823503